Cookie Policy

1. Who we are

In this Cookie Policy, we”, “us” or “our” means Roman Vastgoed, with its registered office at and with company number . We act as controller for the personal data we gather through your use of our website https://romanvastgoed.be. Since our Website makes use of “cookies”, we would like to inform you about the different types of cookies we use and which cookies our service providers use and how you can manage and block cookies.

 

If you have any questions, concerns or complaints regarding this Cookie Policy or our use of cookies or you would like to revoke your consent, you can contact our privacy department:

 

(a) Via e-mail: , to the attention of our Privacy Officer
(b) By post:

This Privacy Policy was revised last on January 26th 2023.

2. Cookies

What are cookies?

 

Cookies are small pieces of data that a website asks your browser to store on your computer, laptop or mobile device when you visit a website or certain pages of that specific website. The cookie allows that website to “remember” your actions or preferences over time and to apply them during subsequent visits, for example your preferred language.

 

Cookies usually contain the name of the website where the cookie has come from, how long the cookie will remain on your device (its expiry date), and a value which is usually a randomly generated unique number.

 

A distinction is made between strictly necessary cookies and other cookies.

 

The strictly necessary cookies are necessary for the proper functioning of the Website, for example for the security of our Website and its accessibility. By virtue of the applicable legislation, we are not required to ask your consent to use such cookies.

 

A further distinction on the basis of the category can be made according to the specific purpose of the cookie. For each of these categories (unless they are strictly necessary), we will ask your consent.

 

Cookies can be divided into the following categories:

 

(a) Permanent cookies and session cookies: The task of a permanent cookie is to recognize the web browser with a view to repeat visits to the Website, while the task of a session cookie is to recognize the web browser during the visit to the Website. Permanent cookies will remain stored on your computer or mobile device. Session cookies will be deleted at the end of every session.
(b) First party cookies and third party cookies: first party cookies are set by the Website itself. Third party cookies are set by other websites than our Website. This happens when our Website incorporates elements from other websites, such as social media plug-ins or advertisements that are put on our Website.
(c) Performance cookies and functional cookies: performance cookies monitor how the visitor uses the Website. This enables the website administrator to adjust and optimize the content and ease of use of the Website (for example: how many people have visited the different pages on the Website and which language is the most popular amongst our visitors). Functional cookies are cookies that remember your preferences when you use the Website, such as your chosen language, and will make the Website more user-friendly and enhancing your user experience.

 

Cookies will not always contain personal data but may contain information that may lead to your identification, in which case such cookie shall be treated as personal data. To the extent a cookie can be considered as personal data, our Privacy Policy will apply. More information about privacy, data protection and your rights can be found in the Privacy Policy.

 

Which cookies do we use?

 

Strictly necessary cookies: These are required for the operation of our Website. They include for example cookies that enable you to log in. No consent for these cookies is required.

NameCategoryPurposeRetention
cookielawinfo-checkboxnon-necessarySite
functionality
This cookie keeps track of
previously accepted cookies
365 days
cookielawinfo-checkboxnecessarySite
functionality
365 days
PHPSESSID1 session

Other cookies

 

These cookies can be divided into different categories, as mentioned earlier in this Cookie Policy. For these cookies, your consent is required.

NameCategoryPurposeRetention
_ga_FW2XZ2SVNFAnalyticsTracking cookie by Google
Analytics
730 days
_gaAnalyticsTracking cookie by Google
Analytics
730 days
NIDThese cookies are used
by Google to store user
preference and information
365 days

Cookies used by our partners

 

Our Website makes use of social media plugins. These social media partners use third party cookies. The following social media partners are used: Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and YouTube. We refer to article 5 of the Privacy Policy for how we use these social media plugins. For your information, we will also provide you the links to the relevant cookie policies:
(a) Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;
(b) Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/;
(c) LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy;
(d) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
(e) Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
(f) YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

 

Managing and blocking cookies

 

When visiting the Website visitors will be informed (by means of a pop-up) which cookies are being used by us, and we will ask the visitor’s consent for the use of each of the cookies. You can at all times manage or delete cookies using the settings on your internet browser, allowing you to refuse some or all cookies, except for the strictly necessary cookies, since these cookies are essential for the visitor to browse the Website and its features. Turning off cookies will limit the service that we are able to provide and may affect your user-experience. Deleting cookies may result in manually adjusting preferences every time you visit our Website.

 

For more details about controlling and/or deleting cookies, visit the page corresponding to your browser for more information:

 

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

 

(b) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

 

(c) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

 

(d) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-Website-preferences (Firefox);

 

(e) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

 

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge);

 

(g) or visit, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

Cookie Policy

1. Wie we zijn

In dit Cookiebeleid wordt met “wij”, “ons” of “onze” Roman Vastgoed bedoeld, met maatschappelijke zetel te en met ondernemingsnummer . Wij treden op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen door uw gebruik van onze website https://romanvastgoed.be. Aangezien onze website gebruik maakt van “cookies”, willen wij u informeren over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke cookies onze dienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren.

 

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Cookiebeleid of ons gebruik van cookies of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met onze privacyafdeling:

 

(a) Via e-mail: , ter attentie van onze Privacy Officer
(b) Per post:

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 26 januari 2023.

2. Cookies

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine stukjes data die een website uw browser vraagt op te slaan op uw computer, laptop of mobiele apparaat wanneer u een website of bepaalde pagina’s van die specifieke website bezoekt. Dankzij de cookie kan die website uw handelingen of voorkeuren in de loop der tijd “onthouden” en bij volgende bezoeken toepassen, bijvoorbeeld uw voorkeurstaal.

 

Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan (de vervaldatum) en een waarde die meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke cookies en andere cookies.

 

De strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze Website en de toegankelijkheid ervan. Op grond van de toepasselijke wetgeving zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies.

 

Een verder onderscheid op basis van de categorie kan worden gemaakt volgens het specifieke doel van de cookie. Voor elk van deze categorieën (tenzij ze strikt noodzakelijk zijn) zullen wij uw toestemming vragen.

 

Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

(a) Permanente cookies en sessiecookies: De taak van een permanente cookie is om de webbrowser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan de Website, terwijl de taak van een sessiecookie is om de webbrowser te herkennen tijdens het bezoek aan de Website. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Sessiecookies worden aan het einde van elke sessie verwijderd.
(b) First party cookies en third party cookies: first party cookies worden ingesteld door de Website zelf. Cookies van derden worden ingesteld door andere websites dan onze Website. Dit gebeurt wanneer onze Website elementen van andere websites bevat, zoals plug-ins voor sociale media of advertenties die op onze Website worden geplaatst.
(c) Prestatiecookies en functionele cookies: prestatiecookies houden bij hoe de bezoeker de Website gebruikt. Hierdoor kan de websitebeheerder de inhoud en het gebruiksgemak van de Website aanpassen en optimaliseren (bijvoorbeeld: hoeveel mensen hebben de verschillende pagina’s van de Website bezocht en welke taal is het populairst onder onze bezoekers). Functionele cookies zijn cookies die uw voorkeuren onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals de door u gekozen taal, en die de Website gebruiksvriendelijker maken en uw gebruikerservaring verbeteren.

 

Cookies bevatten niet altijd persoonsgegevens, maar kunnen informatie bevatten die kan leiden tot uw identificatie, in welk geval een dergelijke cookie wordt behandeld als persoonsgegevens. Voor zover een cookie als persoonsgegevens kan worden beschouwd, is ons Privacybeleid van toepassing. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in het Privacybeleid.

 

Welke cookies gebruiken wij?

 

Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze Website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen in te loggen. Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

NameCategoryPurposeRetention
cookielawinfo-checkboxnon-necessarySite
functionality
This cookie keeps track of
previously accepted cookies
365 days
cookielawinfo-checkboxnecessarySite
functionality
365 days
PHPSESSID1 session

Andere cookies

 

Deze cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals eerder vermeld in dit Cookiebeleid. Voor deze cookies is uw toestemming vereist.

NameCategoryPurposeRetention
_ga_FW2XZ2SVNFAnalyticsTracking cookie by Google
Analytics
730 days
_gaAnalyticsTracking cookie by Google
Analytics
730 days
NIDThese cookies are used
by Google to store user
preference and information
365 days

Cookies gebruikt door onze partners

 

Onze website maakt gebruik van social media plugins. Deze social media partners gebruiken cookies van derden. De volgende social media partners worden gebruikt: Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ en YouTube. Wij verwijzen naar artikel 5 van het Privacybeleid voor het gebruik van deze social media plugins. Ter informatie geven wij u ook de links naar het betreffende cookiebeleid:
(a) Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;
(b) Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/;
(c) LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy;
(d) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
(e) Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
(f) YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

 

Cookies beheren en blokkeren

 

Bij een bezoek aan de Website worden bezoekers geïnformeerd (door middel van een pop-up) welke cookies door ons worden gebruikt, en vragen wij de bezoeker toestemming voor het gebruik van elk van de cookies. U kunt te allen tijde cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, zodat u sommige of alle cookies kunt weigeren, met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangezien deze cookies essentieel zijn voor de bezoeker om de Website en de functies ervan te kunnen bekijken. Het uitschakelen van cookies beperkt de dienst die wij kunnen leveren en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan ertoe leiden dat u bij elk bezoek aan onze website uw voorkeuren handmatig moet aanpassen.

 

Voor meer informatie over het controleren en/of verwijderen van cookies kunt u terecht op de pagina die bij uw browser hoort:

 

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

 

(b) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

 

(c) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

 

(d) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-Website-preferences (Firefox);

 

(e) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

 

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge);

 

(g) of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

Politique en matière de cookies

1. Qui sommes-nous ?

Dans la présente politique en matière de cookies, les termes ” nous “, ” notre ” ou ” nos ” désignent Roman Vastgoed, dont le siège social est situé à et dont le numéro d’entreprise est . Nous agissons en tant que responsable du traitement des données personnelles que nous collectons par le biais de votre utilisation de notre site web https://romanvastgoed.be. Comme notre site web utilise des “cookies”, nous souhaitons vous informer des différents types de cookies que nous utilisons et de ceux que nos prestataires de services utilisent, ainsi que de la manière dont vous pouvez gérer et bloquer les cookies.

 

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des plaintes concernant la présente politique en matière de cookies ou notre utilisation des cookies, ou si vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez contacter notre service de protection de la vie privée :

 

(a) Par courrier électronique : , à l’attention de notre responsable de la protection de la vie privée.
(b) Par courrier : .

Cette politique en matière de cookies a été révisée pour la dernière fois le 26 janvier 2023.

2. Cookies

Que sont les cookies ?

 

Les cookies sont de petits éléments de données qu’un site web demande à votre navigateur de stocker sur votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un site web ou certaines pages de ce site web particulier. Le cookie permet à ce site web de “se souvenir” de vos actions ou préférences au fil du temps et de les appliquer lors de visites ultérieures, par exemple votre langue préférée.

 

Les cookies contiennent généralement le nom du site web d’où provient le cookie, la durée pendant laquelle le cookie restera sur votre appareil (la date d’expiration) et une valeur qui est généralement un numéro unique généré de manière aléatoire.

 

Une distinction est faite entre les cookies strictement nécessaires et les autres cookies.

 

Les cookies strictement nécessaires sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web, par exemple pour la sécurité de notre site Web et son accessibilité. En vertu du droit applicable, nous ne sommes pas tenus de demander votre consentement pour l’utilisation de ces cookies.

 

Une autre distinction fondée sur la catégorie peut être faite en fonction de l’objectif spécifique du cookie. Pour chacune de ces catégories (sauf si elles sont strictement nécessaires), nous demanderons votre consentement.

 

Les cookies peuvent être classés dans les catégories suivantes :

 

(a) Cookies permanents et cookies de session : la tâche d’un cookie permanent est de reconnaître le navigateur web en vue de visites répétées du site web, tandis que la tâche d’un cookie de session est de reconnaître le navigateur web pendant la visite du site web. Les cookies persistants restent stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies de session sont supprimés à la fin de chaque session.
(b) Cookies de première partie et cookies de tierce partie : les cookies de première partie sont définis par le site web lui-même. Les cookies tiers sont installés par des sites web autres que notre site web. Cela se produit lorsque notre site web contient des éléments d’autres sites web, tels que des plug-ins de médias sociaux ou des publicités placées sur notre site web.
(c) Cookies de performance et cookies fonctionnels : les cookies de performance suivent la manière dont les visiteurs utilisent le site Web. Cela permet à l’opérateur du site web d’ajuster et d’optimiser le contenu et la facilité d’utilisation du site web (par exemple : combien de personnes ont visité les différentes pages du site web et quelle langue est la plus populaire parmi nos visiteurs). Les cookies fonctionnels sont des cookies qui se souviennent de vos préférences lorsque vous utilisez le site Web, comme la langue choisie, et qui rendent le site Web plus convivial et améliorent votre expérience utilisateur.

 

Les cookies ne contiennent pas toujours des données à caractère personnel, mais peuvent contenir des informations qui peuvent conduire à votre identification, auquel cas un tel cookie est traité comme une donnée à caractère personnel. Dans la mesure où un cookie peut être considéré comme une donnée personnelle, notre politique de confidentialité s’applique. Vous trouverez de plus amples informations sur la confidentialité, la protection des données et vos droits dans la politique de confidentialité.

 

Quels sont les cookies utilisés par

 

Cookies strictement nécessaires : ils sont nécessaires au fonctionnement de notre site Web. Ils comprennent, par exemple, les cookies qui vous permettent de vous connecter. Aucun consentement n’est requis pour ces cookies.

NameCategoryPurposeRetention
cookielawinfo-checkboxnon-necessarySite
functionality
This cookie keeps track of
previously accepted cookies
365 days
cookielawinfo-checkboxnecessarySite
functionality
365 days
PHPSESSID1 session

Autres cookies

 

Ces cookies peuvent être divisés en plusieurs catégories, comme mentionné précédemment dans la présente politique en matière de cookies. Ces cookies nécessitent votre consentement.

NameCategoryPurposeRetention
_ga_FW2XZ2SVNFAnalyticsTracking cookie by Google
Analytics
730 days
_gaAnalyticsTracking cookie by Google
Analytics
730 days
NIDThese cookies are used
by Google to store user
preference and information
365 days

Cookies utilisés par nos partenaires

 

Notre site web utilise des plugins de médias sociaux. Ces partenaires de médias sociaux utilisent des cookies tiers. Les partenaires de médias sociaux suivants sont utilisés : Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ et YouTube. Nous renvoyons à l’article 5 de la politique de confidentialité pour l’utilisation de ces plugins de médias sociaux. Pour votre information, nous fournissons également des liens vers la politique de cookies correspondante :
(a) Twitter : https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies ;
(b) Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/ ;
(c) LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ;
(d) Instagram : https://help.instagram.com/155833707900388 ;
(e) Google+ : http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ ;
(f) YouTube : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

 

Gestion et blocage des cookies

 

Lorsqu’ils visitent le site Web, les visiteurs sont informés (au moyen d’une fenêtre contextuelle) des cookies que nous utilisons et nous demandons au visiteur son consentement à l’utilisation de chacun de ces cookies. Vous pouvez gérer ou supprimer les cookies à tout moment via les paramètres de votre navigateur internet, ce qui vous permet de rejeter certains ou tous les cookies, à l’exception des cookies strictement nécessaires, car ces cookies sont essentiels pour que le visiteur puisse consulter le site web et ses fonctions. La désactivation des cookies limite le service que nous pouvons fournir et peut affecter votre expérience utilisateur. La suppression des cookies peut vous obliger à ajuster manuellement vos préférences chaque fois que vous visitez notre site Web.

 

Pour plus d’informations sur le contrôle et/ou la suppression des cookies, veuillez consulter la page associée à votre navigateur :

 

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome) ;

 

(b) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari) ;

 

(c) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer) ;

 

(d) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-Website-preferences (Firefox) ;

 

(e) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opéra) ;

 

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Bord) ;

 

(g) ou visite, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.